Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

TITULAR DEL WEB

La seva denominació social és: Carles Ventura
El seu domicili social és a: Barcelona
Marca identificativa: Carles Ventura
La seva activitat social és: Processos de Coaching, formació i conferències
Correu electrònic: legal@carlesventura.com

RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

El Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals per la qual cosa el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions que s’hi aboquen no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Carles Ventura. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc Web no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest Lloc Web condueixen a llocs gestionats per tercers. Carles Ventura no respon dels continguts ni de l’estat dels llocs esmentats. L’ús d’enllaços externs tampoc no implica que Carles Ventura recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal Carles Ventura ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Carles Ventura indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Normativa i resolució de conflictes

Aquestes Condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i d’interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per Internet en aquest mateix Lloc Web.

Els Usuaris poden sotmetre’s al Sistema Arbitral de Consum del qual Carles Ventura formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Carles Ventura, excepte per resoldre aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en aquest cas, el Client haurà d’adreçar-se a l’òrgan corresponent del col·legi d’advocats oportú.

Els Usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema amb una compra en línia realitzada a Carles Ventura, per intentar arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia, creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea a l’empara del Reglament (UE) 524/2013.

Sempre que l’Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, perquè aquest és el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol una altra jurisdicció que els pogués correspondre.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquest Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau,

ho complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Carles Ventura. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Enllaços externs

Les pàgines del lloc web Carles Ventura proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir als enllaços esmentats i conèixer els nostres productes, encara que Carles Ventura no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal Carles Ventura haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Carles Ventura. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Carles Ventura i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Carles Ventura dels seus continguts o serveis.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb subjecció total a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de Carles Ventura a utilitzar la informació continguda al lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc emmagatzema un fitxer de dades relatius als comentaris enviats a aquest lloc. Podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d’un correu electrònic a l’adreça (compte de correu).

Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a Carles Ventura, DNI 33961532P, amb domicili a Barcelona.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Carles Ventura no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli a aquestes pàgines web.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Carles Ventura, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma dexplotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts daquest lloc web .

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el consentiment previ de Carles Ventura qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, Carles Ventura no assumirà cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

Podràs exercitar, respecte de les dades recollides, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això t’informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatiu equivalent, per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: legal@carlesventura.com. Abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per confirmar-te l’execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Carles Ventura no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Carles Ventura no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Carles Ventura amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Carles Ventura, si us plau adreceu-vos a (compte de correu) o utilitzeu el formulari de contacte disponible al lloc web.

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengueu quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc web implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de Carles Ventura, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Carles Ventura no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que hi ha a la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre la nostra Newsletter/butlletí (en cas que n’hi hagi), amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

EN CASTELLÀ:

TITULAR DE LA WEB

RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL SITIO WEB

El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o divulgativos que pueden no reflejar el estado actual de la legislación o la jurisprudencia y que se refieren a situaciones generales por lo que su contenido no puede ser aplicado nunca por el usuario a casos concretos. Las opiniones vertidas en los mismos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Carles Ventura. El contenido de los artículos publicados en este Sitio Web no puede ser considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal. El usuario no debe actuar sobre la base de la información contenida en este Sitio Web sin recurrir previamente al correspondiente asesoramiento profesional.

Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por terceros. Carles Ventura no responde de los contenidos ni del estado de dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que Carles Ventura recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el  portal Carles Ventura ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, las imágenes, los diseños,  software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos), material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en el Web, deberá notificar dicha circunstancia a Carles Ventura indicando:

Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

Normativa y resolución de conflictos

Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario sino que permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo Sitio Web.

Los Usuarios pueden someterse al Sistema Arbitral de Consumo del que Carles Ventura formará parte para resolver cualquier controversia o reclamación derivada del presente texto o de cualquier actividad de Carles Ventura, excepto para solventar aquellos conflictos que traigan causa del desarrollo de una actividad que requiera colegiación, en cuyo caso el Cliente deberá dirigirse al órgano correspondiente del colegio de abogados oportuno.

Los Usuarios que tengan la condición de consumidores o usuarios conforme los define la normativa española y residan en la Unión Europea, si han tenido un problema con una compra online realizada a Carles Ventura, para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial pueden acudir a la Plataforma de Resolución de Litigios en Línea, creada por la Unión Europea y desarrollada por la Comisión Europea al amparo del Reglamento (UE) 524/2013.

Siempre que el Usuario no sea consumidor o usuario, y cuando no haya una norma que obligue a otra cosa, las partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de Barcelona capital, por ser este el lugar de celebración del contrato, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

QUÉ ESPERAMOS DE LOS USUARIOS

El acceso y/o uso de este sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de Usuario, aceptando, desde este mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, el presente Aviso Legal, así como las condiciones particulares que, en su caso, lo complementen, en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con Carles Ventura. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público. Queda prohibido el uso de la web con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de este site, se prohíbe:

Enlaces Externos

Las páginas del sitio web Carles Ventura proporcionan enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros la de fabricantes o proveedores. El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos enlaces y conocer nuestros productos, aunque Carles Ventura no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces.

El Usuario que se proponga establecer cualquier dispositivo técnico de enlace desde su sitio web al  el portal Carles Ventura deberá obtener la autorización previa y escrita de Carles Ventura. El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Carles Ventura y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Carles Ventura de sus contenidos o servicios.

Otras condiciones de uso de este sito web

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios accesibles desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y al presente aviso legal. Asimismo, se compromete, salvo autorización previa, expresa y escrita de Carles Ventura a utilizar la información contenida en el sitio web, exclusivamente para su información, no pudiendo realizar ni directa ni indirectamente una explotación comercial de los contenidos a los que tiene acceso.

Este sitio almacena un fichero de datos relativos a los comentarios enviados a este sitio. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante un envío de un correo electrónico a la dirección (cuenta de correo).

Este sitio, los dominios asociados y la propiedad del contenido pertenecen a Carles Ventura, DNI 33961532P, con domicilio en Barcelona.

Este sitio web contiene hiperenlaces que conducen a otras páginas web gestionadas por terceros ajenos a nuestra organización. Carles Ventura no garantiza ni se hace responsable del contenido que se recoja en dichas paginas web.

Salvo autorización expresa, previa y por escrito de Carles Ventura, queda terminantemente prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la transformación, y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web.

Queda terminantemente prohibido realizar, sin el previo consentimiento de Carles Ventura cualquier manipulación o alteración de este sitio web. Consecuentemente, Carles Ventura no asumirá ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de dicha alteración o manipulación por terceros.

Ejercicio de derechos ARCO

Podrás ejercitar, respecto de los datos recabados, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición. Por ello te informo que podrás ejercer dichos derechos mediante solicitud escrita y firmada que podrá enviar, junto con fotocopia de tu DNI o documento identificativos equivalente, por correo electrónico, adjuntado fotocopia de DNI a: legal@carlesventura.com.  Antes de los 10 días responderemos a tu solicitud para confirmarte la ejecución del derecho que hayas solicitado ejercer.

Exclusión de garantías y responsabilidad

Carles Ventura no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

Carles Ventura no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Plataforma Europea de resolución de litigios en línea

La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de la plataforma de resolución de litigios en línea

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones entre Carles Ventura con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

Siempre estaremos localizables: Nuestro contacto

En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal Carles Ventura, por favor diríjase a (cuenta de correo) o utilice el formulario de contacto disponible en el sitio web.

Nuestra política de privacidad describe como recogemos, guardamos o utilizamos la información que recabamos a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante que entienda que información recogemos y como la utilizamos ya que el acceso a este sitio implica la aceptación nuestra política de privacidad.

Aceptación y consentimiento

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Carles Ventura, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.

Correos comerciales

De acuerdo con la LSSICE, Carles Ventura no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el Usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la Página Web, el Usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir nuestra Newsletter/boletín (en caso de que exista), con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.